Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Katarzyna Rudzińska – Skibicka

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego, zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania, jak i doradztwa transakcyjnego w procesach przekształceń i połączeń oraz nabywania i zbywania praw udziałowych. Reprezentujemy naszych klientów także w sporach korporacyjnych.

W naszej pracy dążymy do tworzenia struktur korporacyjnych, które stanowić będą solidne ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a jednocześnie najpełniej oddadzą biznesowe idee tych, którzy nam zaufali. Łącząc wiedzę, doświadczenie i myślenie zorientowane na potrzeby naszych klientów poszukujemy zawsze optymalnych rozwiązań prawnych.

Nasze usługi obejmują:
• pełnienie funkcji przewodniczącego walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników,
• sporządzanie projektów uchwał korporacyjnych,
• sporządzanie projektów aktów wewnątrzkorporacyjnych,
• doradztwo prawne w zakresie zmian kapitału zakładowego, umarzania udziałów i akcji, nabywania akcji własnych, financial assistance, procesów przymusowego wykupu i odkupu akcji,
• prowadzenie negocjacji pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami,
• sporządzanie dokumentacji transakcyjnej w procesach przekształceń, połączeń i przejęć spółek,
• reprezentację w sporach korporacyjnych, w tym w sprawach dotyczących składu osobowego organów spółek, o wykluczenie wspólnika, rozwiązanie spółki czy wypłatę udziału w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej,
• prowadzenie postępowań sądowych dotyczących odpowiedzialności prawnej członków zarządów,
• tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego.