Finansowe Due Diligence

Małgorzata Jurga

Stanowi to narzędzie do minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem. Przeprowadzenie przez inwestora usług due diligence pozwala na zmniejszenie ryzyka późniejszego wypływu środków finansowych z tytułu błędów w szacunkach, stanu prawnego aktywów czy innych tytułów. Finansowa część due diligence przeprowadzana jest zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami.

Zakres przeglądu due diligence obejmuje m.in.:
• identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych (tzw. deal-breakers),
• przeprowadzenie analizy EBITDA pod kątem projekcji przepływów pieniężnych,
• analizę działalności operacyjnej zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej,
• przegląd pozycji bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych,
• analizę kształtowania się kapitału obrotowego,
• analizę istotnych umów zawartych przez przejmowaną spółkę,
• omówienie rozliczeń podatkowych przejmowanej spółki.