Consulting

dr Piotr Bober

1. Fuzje i przejęcia:
• tworzenie strategii przejęć i fuzji,
• wsparcie przy negocjacjach,
• identyfikacja celów akwizycyjnych i inwestorów,
• optymalizacja warunków finansowych i prawnych,
• optymalizacja terminu realizacji transakcji,
• planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
• doradztwo post-transakcyjne.

2. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:
• wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
• wycena wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaku towarowego,
• wycena udziałów i akcji,
• doradztwo przy alokacji ceny nabycia,
• analiza wartości majątku dla celów sprawozdawczości finansowej.

3. Restrukturyzacja operacyjna:
• zmiany prowadzące do wzrostu sprzedaży i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku m.in. dzięki prowadzeniu elastycznej polityki cenowej,
• zmiany w dotychczasowym asortymencie, jakim dysponuje przedsiębiorstwo,
• zwiększenie wydajności majątku rzeczowego i zasobów ludzkich tak, aby odpowiadały kryteriom panującym na rynku,
• zmiany w ofercie przedsiębiorstwa i sposobach wytwarzania produktów w jeden spójny proces,
• zmiany w obrębie struktury zatrudnienia prowadzące do obniżki kosztów i jak najlepszego dostosowania jej do potrzeb przedsiębiorstwa,
• dostosowanie wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa do realizowanej strategii.

4. Restrukturyzacja finansowa:
• ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem,
• optymalizacja struktury majątku poprzez jego sprzedaż, dzierżawę, a także przez wdrożenie modelu aliansów strategicznych w zakresie stałego transferu zasobów między partnerami,
• poprawa efektywności wykorzystania kapitału.

5. Studia wykonalności i biznesplany na potrzeby:
• instytucji finansowych,
• realizowanych projektów inwestycyjnych,
• projektów UE,
• zawieranych transakcji.

6. Due diligence:
• identyfikacja i dostarczenie wiarygodnej informacji (w zakresie i strukturze uzgodnionej z klientem) na temat podmiotu objętego badaniem due diligence,
• identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk i zagrożeń w podmiocie objętym due diligence.

7. Outsourcing w zarządzaniu:
• usługi finansowo-analityczne,
• controlling,
• zarządzanie jakością,
• projekty w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji,
• zarządzanie dokumentami,
• logistyka.