Ceny transferowe

Michał Skibicki

Celem usługi jest przygotowanie wymaganej przez prawo dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w wielu przedsiębiorstwach o strukturze holdingu stanowią istotny obszar działalności. Usługa uwzględnia nowe regulacje prawne, zgodnie z którymi obowiązek dokumentacyjny dla spółek osobowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro.

Uwzględniając zainteresowanie organów skarbowych tym obszarem, proponujemy wsparcie prawne i ekonomiczne w ograniczaniu ryzyka płynącego ze stosowania cen transferowych, celem zapewnienia naszym klientom komfortu prowadzenia działalności.

Zakres działań:
• przygotowanie dokumentacji podatkowej pojedynczych transakcji (sprzedaży aktywów lub świadczenia usług),
• opracowanie dokumentacji podatkowej całokształtu transakcji w grupie kapitałowej, w tym transakcji obejmujących spółki osobowe.