Obligacje korporacyjne źródłem kapitału dla biznesu

Obecnie obligacje korporacyjne stają się coraz ważniejszym źródłem pozyskania kapitału dla przedsiębiorców. Oto pięć najistotniejszych przyczyn dlaczego warto pomyśleć o emisji obligacji.

Po pierwsze, wciąż trudna sytuacja na rynkach kapitałowych powoduje spadki kursów akcji oraz zmniejszenie się zainteresowania inwestorów finansowych emisjami akcji. Ponadto nadal utrzymują się niskie stopy procentowe, co sprawia, iż środki pieniężne na lokatach są nisko oprocentowane. Dlatego inwestorzy szukają alternatywnego sposobu inwestowania kapitału(pozyskanie kapitału z obligacji), który będzie jednocześnie bezpieczny(od sposobu jakim jest pozyskanie kapitału z akcji) oraz przyniesie lepsze stopy zwrotu, niż lokaty bankowe. Taką możliwość oferują właśnie obligacje, stąd coraz większe zainteresowanie inwestorów tym rodzajem papierów wartościowych. Warto wskazać, iż od początku 2016 roku na Catalyst – platformie obrotu obligacjami stworzonej przez GPW w Warszawie zanotowano ponad 100 serii obligacji korporacyjnych, a łącznie jest notowanych prawie 430 serii obligacji korporacyjnych !

Po drugie, z punktu widzenia przedsiębiorstwa obligacje są bardziej elastycznym instrumentem finansowania dłużnego, niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to z faktu, iż w przypadku kredytu spółka zobowiązana jest do regularnej spłaty części pożyczonego kapitału wraz z odsetkami (rata kapitałowo-odsetkowa). Natomiast w przypadku obligacji zwyczajowo spłata kapitału (wykup obligacji) następuje na koniec okresu, na jaki zostały wyemitowane obligacje (tzw. spłata „balonowa”), a tylko odsetki są spłacane na bieżąco (najczęściej w okresach kwartalnych lub półrocznych). Przy kredytach banki nie udzielają kilkuletniej karencji w spłacie kapitału. Dlatego „obsługa” obligacji stanowi mniejsze obciążenie finansowe dla spółek w porównaniu z klasycznym finansowaniem bankowym. Ponadto istnieje możliwość wyemitowania kilku serii obligacji (np. w ramach programu emisji obligacji), o różnych terminach wykupu obligacji (np. seria 2, 3, 4-letnia), co pozwala rozłożyć w czasie spłatę kapitału z obligacji i efektywnie zarządzać obsługą długu w spółce. Elastyczność obligacji przejawia się także w możliwości zastrzeżenia w warunków emisji prawa spółki do przedterminowego wykupu obligacji (tzw. opcja call). Dzięki temu spółka może wcześniej spłacić obligatariuszy (na warunkach ustalonych podczas emisji obligacji), o ile jest to dla niej bardziej opłacalne. W przypadku kredytu zmiana warunków spłaty kredytu wymaga przejścia czasochłonnej procedury w celu uzyskania zgody banku na aneksowanie umowy kredytowej.

Pozyskanie kapitału z obligacji

Po trzecie, z punktu widzenia dotychczasowych właściciela bądź właścicieli spółki istotną zaletą obligacji w stosunku do emisji akcji jest fakt, iż pozwalają one na pozyskanie kapitału bez konieczności utraty częściowej kontroli nad spółką i prawa do jej zysków. Obligatariusze w przeciwieństwie do nowych akcjonariuszy nie stają się współwłaścicielami spółki i nie mają (co do zasady) prawa do udziału w zyskach spółki, lecz przysługuje im wyłącznie roszczenie do spółki o zapłatę umówionych odsetek (tzw. „kuponów” odsetkowych) oraz o zwrot pożyczonego kapitału w dniu wykupu obligacji. Nabywcy obligacji są biernymi inwestorami finansowymi, nie głosują na walnych zgromadzeniach oraz nie mają wpływu na bieżącą działalność spółki czy obsadę stanowisk w organach spółki.

Środki z emisji akcji, środki z emisji obligacji

Po czwarte, Catalyst czyli platforma obrotu obligacjami stworzona przez GPW w Warszawie daje spółkom możliwość notowania obligacji i w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia popytu na obligacje wśród inwestorów zarówno finansowych, jak i indywidualnych. W przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst następuje w pewnym sensie „upublicznienie” spółki emitującej obligacje, co daje wymierne korzyści, takie jak większa wiarygodność (transparentność) spółki dla jej kontrahentów, obecność w mediach, efekt wizerunkowy, a przede wszystkich tworzy „historię” spółki na rynku kapitałowym, co znacząco ułatwia pozyskanie środków finansowych z kolejnych emisji obligacji bądź akcji. Ponadto obligacje notowane na Catalyst nie mają formy dokumentu i są rejestrowane na rachunkach papierów wartościowych obligatariuszy, którzy mogą swobodnie handlować tymi obligacjami na platformie Catalyst (tak samo jak się handluje akcjami na giełdzie). Jest to bardzo istotne, gdyż daje obligatariuszowi możliwość wcześniejszego „wyjścia” z inwestycji poprzez sprzedaż obligacji nowemu inwestorowi. Zwiększa to bezpieczeństwo inwestycji w obligacje notowane na Catalyst i jednocześnie ułatwia spółce pozyskanie kapitału (często jednym z oczekiwanych przez inwestorów warunków emisji obligacji jest zobowiązanie się spółki do notowania obligacji na Catalyst).

Po piąte, pomimo kilku ostatnio udanych emisji akcji (CELON PHARMA, PlayWay), zainteresowanie inwestycją w te papiery wartościowe jest wciąż stosunkowo niskie (utrzymuje się na rynku tzw. „negatywny sentyment”). Spadki indeksów giełdowych spowodowały, iż nadal istnieje duże ryzyko, iż kursy akcji nadal będą spadać, a inwestor poniesie stratę, stąd na rynku finansowym dominuje duża awersja do ryzyka i poszukiwanie bezpieczniejszych sposobów inwestowania kapitału. Jednocześnie spadki indeksów skutkują niższą wyceną spółek giełdowych, którym bardziej opłaca się dokonać skupu własnych akcji (tzw. „buyback”) w celu umorzenia bądź nawet zrezygnować z notowania akcji na giełdzie (tzw. „delisting”), niż emitować nowe akcje. Wynika to z faktu, iż aby zachęcić inwestorów do objęcia akcji nowej emisji, cena emisyjna tych akcji musiałaby być bardzo „atrakcyjna” dla nowych inwestorów, natomiast z punktu widzenia dotychczasowych właścicieli (akcjonariuszy) spółki byłaby ona zbyt niska w stosunku do ich oczekiwań co wartości spółki i „godziwej” ceny jej akcji. To powoduje, iż zarówno podaż akcji, jak i pobyt na nie jest niski, a inwestorzy nie chcąc trzymać środków na niskooprocentowanych lokatach chętnie inwestują w obligacje, które dają wyższą stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Obligacje korporacyjne, obligacje spółek

Podsumowując, obligacje korporacyjne są istotnym źródłem pozyskania kapitału dla biznesu oraz pozwalają na tańsze (spłata kapitału dopiero przy wykupie obligacji) i bardziej elastyczne finansowanie działalności spółki, niż w przypadku kredytu bankowego. Ich zaletą w stosunku do emisji akcji jest zachowanie prawa własności (kontroli) spółki oraz prawa do wypracowanych przez nią zysków. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów obligacjami obecnie warto korzystać z tej formy finansowania dłużnego.

Również z punktu widzenia inwestorów nabywanie obligacji w obecnej sytuacji rynkowej jest korzystne, gdyż oprocentowanie lokat bankowych jest nadal niskie, a indeksy giełdowe spadają czyniąc inwestycję w akcje wciąż bardzo ryzykowną.

 

Autor: Piotr Bober