Sprawozdania z działalności obligatoryjne dla niektórych spółek jawnych i komandytowych

Zmiany w przepisach
W związku z upływem pod koniec czerwca 2017 r. terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok 2016 r. należy zwrócić uwagę na istotną zmianę w ustawie o rachunkowości w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności niektórych jednostek (spółek), które należy złożyć do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016.
Od 1 stycznia 2016 r. weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która wprowadziła, w stosunku do spółek jawnych i komandytowych, obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności spółek, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.
Biorąc pod uwagę popularność w obrocie gospodarczych zwłaszcza tzw. spółek z o.o. – komandytowych, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powyższa zmiana dotyczy licznych spółek, które po raz pierwszy objęte są tym obowiązkiem w roku 2017. Dotyczy to oczywiście spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
Co istotne – przepisy nie wymagają złożenia sprawozdania z działalności do urzędu skarbowego. Wystarczy – tak jak dotychczas – złożenie samego sprawozdania finansowego za rok 2016.

Jakie informacje należy zawrzeć w sprawozdaniu z działalności?
Co do zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
2) przewidywanym rozwoju jednostki;
3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
5) udziałach własnych, w tym:
a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,
d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;
6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
7) instrumentach finansowych w zakresie:
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów
Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:
1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

Zwolnienia, uproszczenia
W przypadku niektórych jednostek (mikro i małych) przewiduje się zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności bądź uproszczenie tego sprawozdania (art. 49 ust. 4-6 ustawy o rachunkowości). W związku z powyższych przed sporządzeniem sprawozdania z działalności należy sprawdzić czy dana spółka może skorzystać z tych zwolnień bądź uproszczeń.

Autor: Jakub Chabin – doradca podatkowy